Matrícula FC St Esteve

50,00

*
Categoria:

Descripció

La matrícula al FC St Esteve té un cost únic anual de 50€ i va  a banda del preu de la temporada.

MOLT IMPORTANT! El fet de realitzar la matrícula va implicit que acceptes la normativa del Club i mitjançant aquesta, certifiques que l’has llegit entès i acceptat en la seva totalitat.

En cas de no acceptar algun dels articles del club et pots posar en contacte amb nosaltres mitjançant l’email direccio@fcsantesteve.com (no s’accepta cap altre mitjà de comunicació incloses les xarxes socials), on seràs atès individualment.

Normativa del CF Sant Esteve

L’acceptació amb la seva totalitat d’aquesta normativa és imprescindible per poder fer la inscripció al CF Sant Esteve, bé siguis major d’edat o com a pare/mare o tutor legal del jugador/a inscrit.

Alguns articles d’aquesta normativa són clàusules d’adhesió per fer la inscripció al club, en aquest sentit tot jugador o bé pare, mare o tutor legal en el cas dels menors que no estiguin d’acord en algun punt, podra enviar un mail a direccio@fcsantesteve.com on serà atès individualment.

Article 1 Com a pare/mare o tutor legal, autoritzo el meu fill/a/tutelat a assistir a totes les activitats del CF St Esteve.

Article 1.1 Com a major d’edat, accepto tota la normativa del CF Sant Esteve.

Article 2 En cas d’extrema urgencia, autoritzo a prendre les decisions mèdiques que calguin, renunciant a exigir responsabilitats al Club, la seva Junta Directiva, entrenadors/es o col·laboradors/es, per les lesions que es puguin originar en el transcurs de les activitats que es realitzin al CF Sant Esteve.

Sóc conscient i accepto els riscos intrisencs derivats de la pràctica esportiva del futbol, i renuncio a exigir responsabilitats al Club, la seva Junta Directiva, entrenadors/es o col·laboradors/es, per les lesions que es puguin originar en el transcurs de les activitats que es realitzin al CF Sant Esteve.

Article 3 En assistir com a públic, em comprometo a seguir les normes bàsiques d’educació i respecte cap als altres assistents als partits, així com cap als jugadors i tècnics, propis i contraris i als arbitres. Et recordem que tu, ets el principal model del teu fill.

Per la bona la coexistència entre jugadors/es, col·laboradors/es i resta de pares/mares/tutors em comprometo a respectar les normes del CF St Esteve.

Em comprometo a seguir aquesta normativa per tal de no deteriorar la imatge del Club ni del poble que representem.

Article 4 Em comprometo que el meu fill/a vagi a jugar sempre que un equip de categoria superior li demani.

Article 5 Em comprometo a comunicar l’absència del meu fill/a amb un mínim de 24 hores d’antelació, al seu entrenador o coordinador.

Article 6 Drets d’imatge. Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, tots els juadors/es majors d’edat i els pares i mares o tutors legals en el cas dels jugadors menors renuncien a utilitzar aquest dret, i autoritzen al club i els seus patrocinadors a utilitzar i publicar tota fotografia o vídeo relacionat amb motiu de qualsevol de les activitats realitzades pel club, ja sigui amb motius publicitaris, incloses les xarxes socials o bé pels motius que aquesta consideri més oportú, així mateix cedeixen les dades personals al club i als col·laboradors per finalitats de gestió interna i publicitàries, en cas contrari el jugador o pare, mare o tutor legal del menor enviarà un correu electrònic a montsignus@gmail.com on serà donat de baixa immediatament.

Els fotògrafs o càmeres externs hauran de notificar la seva presència a lorganització per a la seva acreditació.

Article 7 Com a pare/mare o tutor legal del jugador/a, autoritzo que el meu/el meu fill/a pugui anar amb el vehicle d’un altre pare/mare, tutor/a legal, entrenador/a i/o qualsevol altra persona relacionada amb l’equip sota la meva responsabilitat .

Article 8 En el cas de renuncia per part del juador/a per continuar formant part del CF Sant Esteve durant la temporada en curs, aquest haurà de fer el retorn de l’equipació oficial dels partitst.

En cap cas el club retornarà les quotes o pagaments realitzats, en cas de renuncia per part del juador/a per continuar formant part del CF Sant Esteve durant el transcurs de la temporada en curs.

En cas que un jugador sigui expulsat del club, ell mateix, el pare o mare així com el tutor legal del menor, accepta no reclamar la devolució dels imports pagats en conceptes de matricula, quotes o roba.

Article 9 Els jugadors es comprometen a no portar ni deixar objectes de valor a les instal·lacions del club. El club no serà responsable en cas de trencament, pèrdua o substracció d’objectes de valor dins de les instal·lacions.

Article 10 El no compliment d’aquestes normes per part dels pares/mares o tutors legals o del mateix jugador/a, podría suposar l’expulsió del juagor/a.

Article 11 Els canals de comunicació oficials del club són exlcusivament els emails que podeu trobar a la pàgina web www.fcsantesteve.com no s’acceptaran les comunicacions oficials mitjançant les xarxes socials.

Aricle 12 Declaro haver llegit i entès la normativa del club acceptant tots i cadascun dels seus articles.

Article 13 Tot el que no quedi reflectit en aquesta normativa queda sota la decisió del club.