Marató del Montseny

*

INSCRIPCIONS OBERTES – INSCRIPCIONES ABIERTAS – INSCRIPTIONS OUVERTES

Fins el 31 de maig 49€

Fins el 30 de setembre 54€

Fins el 8 de novembre 59€

– Els participants no federats hauran de contractar l’assegurança d’accidents de dia amb un cost de 8€

– Els inscrits a la MdM, podran demanar la devolució de la seva inscripció, fins al 30 de setembre, i aquesta serà del 60% del total de limport.
– A partir de l’1 d’octubre, no es faran devolucions, ni canvis a la inscripció (canvi d’edició inclòs) de cap tipus i per cap causa.
La inscripció és personal i intransferible.

– Als propis riscos intrínsecs derivats de la pràctica del trail running, cada corredor ha d’assumir els propis de la “Marató de Montseny”, i que a causa de la singularitat del massís, principalment són de tipus meteorològic, ja que partim de 226 mtrs arribant en diverses ocasions els 1.700mtrs o més. Per tant, podem patir canvis bruscos de temperatura, ràfegues intenses de vent, zones amb la superfície gelada, nevades o poca visibilitat a causa de la boira. Serà responsabilitat del participant portar l’equipació adequada i, adaptada els seus ritmes de curse i a les possibles inclemències meteorològiques esmentades.

8Hasta el 31 de mayo 49 €

Hasta el 30 de septiembre 54 €

Hasta el 8 de noviembre 59 €

– Los participantes no federados deberán contratar el seguro de accidentes de día con un coste de 5 €

– Los inscritos en la MdM, podrán pedir la devolución de su inscripción, hasta el 30 de septiembre, siendo ésta del 60% del total del importe.
– A partir del 1 de octubre, no se realizarán devoluciones, ni cambios en la inscripción (cambio de edición incluido) de ningún tipo y por ninguna causa.
La inscripción es personal e intransferible.

– A los propios riesgos intrínsecos derivados de la práctica del trail running, cada corredor debe asumir los propios del “Marató del Montseny”, y que debido a la singularidad del macizo, principalmente son de tipo meteorológico, ya que partimos de 226 mtrs llegando en varias ocasiones los 1.700mtrs o más. Por lo tanto, podemos sufrir cambios bruscos de temperatura, ráfagas intensas de viento, zonas con la superficie helada, nevadas o poca visibilidad debido a la niebla. Será responsabilidad del participante llevar la equipación adecuada y, adaptada a sus ritmos de carrera y a las posibles inclemencias meteorológicas mencionadas.

Jusqu’au 31 mai 49 €

Du 1er juin au 30 septembre 54€

Du 1er octobre au 08 novembre 59 €

– Les participants non fédérés doivent obligatoirement souscrire une assurance accident journée au coût de 8€

– Les personnes inscrites à la MdM, peuvent demander le remboursement de leur inscription, jusqu’au 30 septembre, soit 60% du montant total.
– À partir du 1er octobre, il n’y aura aucun remboursement ou modification de l’inscription (changement d’édition inclus) de quelque nature que ce soit et pour quelque raison que ce soit.
– L’inscription est personnelle et incessible.

– En raison des risques intrinsèques dérivés de la pratique du trail running, chaque coureur doit assumer ceux du “Marató del Montseny”, et en raison du caractère unique du massif, ils sont principalement de nature météorologique, puisque nous partons de 226 mètres arrivée en plusieurs fois 1 700 mètres ou plus. Par conséquent, nous pouvons connaître des changements brusques de température, des rafales de vent intenses, des zones avec des surfaces gelées, des chutes de neige ou une mauvaise visibilité due au brouillard. Il sera de la responsabilité du participant de porter un équipement approprié et adapté à son rythme de course et aux éventuelles intempéries évoquées.